Corrosion

corrosion

Corrosion is a Huge Economical Loss each year

การกัดกร่อนทำให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างหนักในแต่ละปี

We fight the Corrosion loss and try to protect metal structure with different approach, be it Paint over, Plastic coat, electroplate, Varnishing over, etc.

เราต้องต่อสู้กับความสูญเสียของการกัดกร่อนโลหะ และพยายามที่จะปกป้องโครงสร้างโลหะ ด้วยวิธีการแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นการทำสี เคลือบพลาสติก, ชุบไฟฟ้า, การเคลือบแลคเกอร์ ฯลฯ

What really suit the protection is well defined by ISO 12944 method of classifying the protection approach by considering the below facts.

สิ่งที่เหมาะกับการป้องกันดังกล่าวถูกกำหนดให้เป็นอย่างดี ตามมาตรฐาน ISO 12944 วิธีการแบ่งประเภทการป้องกันที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้

  • Durability period ระยะเวลาคงทน (Estimated protection required period till re-finishing the surface expected) ระยะเวลาคงทนความกัดกร่อนที่จำเป็นโดยประมาณ จนกระทั่งจำเป็นต้องทำการแก้พื้นผิวใหม่

L   Low durable period 2-5yrs  ระยะเวลาคงทนต่ำ 2-5yrs

M Medium durable period 5-15yrs ขนาดกลาง 5-15yrs ระยะเวลาคงทน

H  High durable period Over 15yrs ช่วงเวลาที่มีความทนทานสูงกว่า 15yrs

  • Environmental severity of the expected surrounding

C1    Very Low severity  – Indoor environment ความรุนแรงต่ำมาก — สภาพแวดล้อมในที่ร่ม

C2    Low severity   – partial outdoor environment ความรุนแรง ต่ำ – สภาพแวดล้อมกึ่งกลางแจ้งกึ่งร่ม

C3    Medium severity – Outdoor environment  ความรุนแรงปานกลาง- สภาพแวดล้อมกลางแจ้ง

C4   High severity   – Outdoor with drastic climate ความรุนแรง สูง -ในที่กลางแจ้งที่มีสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง

C5-I  Very High severity- Industrial Environment ความรุนแรงสูงมากในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีสารกัดกร่อน

C5-M  Very High severity – Marine Environment ความรุนแรงสูงมาก – บริเวณใกล้ทะเล

Or in case required immersion in water หรือในกรณีที่จำเป็นต้องแช่อยู่ในน้ำ

Im1  Immersion severe level 1  Clean water     ระดับรุนแรง 1 แช่น้ำใสสะอาด

Im2  Immersion severe level 2  Dirty water    ระดับรุนแรง 2 แช่น้ำสกปรก

Im3  Immersion severe level 3  Sea Water   ระดับรุนแรง 3 แช่น้ำทะเล

  • Structure of Surface โครงสร้างของพื้นผิว

Metal type, single or multi metals โลหะชนิดเดียวหรือหลายชนิด

FLAT structure โครงสร้างผิวเรียบ

Corner Sharp edged  มีมุมขอบคมแหลม

Difficult to reach, tiny dent, or blind holes พื้นผิวยากที่จะเข้าถึง, เป็นบุ๋มเล็ก ๆ หรือหลุมรูตัน

  • Surface Preparation approach วิธีการเตรียมพื้นผิว

Sa = Abrasive Blast clean preparation ใช้การพ่นผงขัดเตรียมทำความสะอาด

St = Power tool, manual preparation ใช้เครื่องมือกล เครื่องไฟฟ้า เตรียมผิว

C = Chemical Pretreatment ใช้เคมีปรับสภาพ

Sacrificial Priming ใช้น้ำยารองพื้น

  • Selection of Coating Systems  การเลือกวิธีการเคลือบผิว

Alkyd อัลคิด

Acylic อคริลิก

Polyester โพลีเอสเตอร์

Epoxy อีพ็อกซี่

Composite Epoxy Tar คอมโพสิตอีพ็อกซี่ทาร์

Urethane ยูรีเทน

Composite Urethane Tar คอมโพสิตยูรีเทนทาร์

Silicone ซิลิคอน

Chlorinated Rubber คลอรีนยาง

Zinc Epoxy สังกะสีอีพ็อกซี่

Plate over with noble metals ชุบโลหะที่ทนการกัดกร่อนมากกว่าทับ

Etc. เป็นต้น

Kleannshine at Chartermate always strive for engineering the coating to perfectly finish the surface to ease tarnish free, corrosion resisted, hygienically safe usage and yet smart enough to stay in workable condition provide aesthetic look of new Surface, with least efforts to maintain.

เราที่ชาร์เตอร์เมตมุ่งมั่นสำหรับวิศวกรรมการเคลือบผิว เพื่อให้ได้พื้นผิวที่กันการหมอง ทนการกัดกร่อน สะดวกใช้งานอย่างถูกสุขลักษณะปลอดภัย และยังฉลาดพอที่จะอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ คงความงามของพื้นผิวเหมือนใหม่ และใช้ความพยายามในการดูแลรักษาน้อย